Follow us:

Over HappyMOMs / Over HappyMOMs

Voorwaarden

17 April 2013

Dit zijn de algemene voorwaarden van HappyMOMs, gevestigd te Amsterdam, KvK nummer 34284166, BTW nummer 167307332-B01 - die gelden voor de dienst van HappyMOMs getiteld HappyMOMs.

Voordat u gebruik maakt van HappyMOMs raden we u aan om deze algemene voorwaarden (bestaande uit huisregels art.1 en voorwaarden art. 2 t/m 11) zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten als bezoeker of gebruiker van HappyMOMs, "hierna: gebruiker". 

HappyMOMs mag deze algemene voorwaarden op elk moment zonder kennisgeving wijzigen, door middel van het online plaatsen van die wijziging. U hebt de verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen, teneinde ervoor te zorgen dat u bekend bent met alle door HappyMOMs aangebrachte wijzigingen. Elke versie van deze voorwaarden is herkenbaar aan de datum van van krachtwording boven aan de pagina.

Artikel 1: Huisregels

Om ervoor te zorgen dat HappyMOMs een plek is waar ruimte is voor open discussies met respect en veiligheid zijn er een aantal huisregels opgesteld. Bij aanmelding van HappyMOMs gaat u automatisch akkoord met deze huisregels die geldig zijn op alle onderdelen van HappyMOMs. HappyMOMs behoudt zich het recht om gebruikers het recht tot posten te ontnemen, mochten gebruikers zich consequent misdragen. HappyMOMs kan ten alle tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar wij dit nodig achten.

Het volgende is niet toegestaan op HappyMOMS

 • Discriminerende / racistische / beledigende of denigrerende taal
 • Informatieverzoek over productie explosieven, drugs of giftige stoffen
 • Illegale uitingen of verzoeken hierom
 • E-mailadres in post
 • Crossposting ofwel hetzelfde bericht in meerdere categorieën plaatsen
 • Bumpen Een eerdere post opnieuw onder de aandacht brengen zonder verdere toevoeging
 • Gebruik van HappyMOMs voor commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan commerciële, ideële of charitatieve of anderszins promotionele meldingen te doen. Het noemen van een site als bronvermelding is natuurlijk geen probleem, het moet echter niet op promotie gaan lijken. Ook is het niet toegestaan via persoonlijke berichten of e-mail spam te versturen. Een verzoek tot vermelding op het forum of eventuele samenwerking kan worden gericht aan info@happymoms.nl  
 • Het verstoren van de normale dialoogstroom binnen HappyMOMs. Dus geen verstorend, beledigend of grof gedrag: bijdragen dienen constructief, beleefd en niet laag-bij-de-gronds te zijn of te worden geleverd met de bedoeling om problemen te veroorzaken; u mag niet  van meervoudige logins gebruik maken met het doel de community te verstoren of andere gebruikers lastig te vallen, kan er tegen uw accounts actie worden ondernomen
 • Geen ongepaste (bijvoorbeeld vulgaire, beledigende etc.) gebruikersnamen;    
 • Doelbewust misbruik van de klachtenfaciliteit is niet toegestaan. Indien u dit toch blijft doen, kan er tegen uw profiel actie worden ondernomen
 • Inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van anderen
Prikbord

HappyMOMs kan grenzen stellen aan uw gebruik van oproepen (zoals aantal dagen dat een online plaatsing zal verschijnen, lengte van de online plaatsing, aan een online plaatsing toegevoegde attachments) en kan zonder kennisgeving online plaatsingen wijzigen en/of verwijderen.
Het is niet toegestaan om:
- enquêtes en onderzoeken te plaatsen
- uitermate seksueel getinte oproepen te plaatsen
- oproepen van andere media te plaatsen.

HappyMOMs kan grenzen stellen aan uw gebruik van oproepen (zoals aantal dagen dat een online plaatsing zal verschijnen, lengte van de online plaatsing, aan een online plaatsing toegevoegde attachments) en kan zonder kennisgeving online plaatsingen wijzigen en/of verwijderen.   

MOMsNetwerk

U kunt op onze site een eigen profiel (pagina met de gegevens en instellingen van een gebruiker)opmaken door te registreren. HappyMOMs kan ten alle tijden uw profiel opheffen, mocht U zich niet aan de huisregels houden. 

U staat er jegens HappyMOMs voor in dat de informatie die u aan HappyMOMs verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder uw persoonsgegevens zoals je naam en e-mail adres. U stemt ermee in dat HappyMOMs uw gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van uw profiel.

U bent er zelf verantwoordelijk voor om het wachtwoord van uw profiel geheim te houden voor anderen en u zult anderen geen toegang verlenen tot HappyMOMs met behulp van uw profiel. U bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen uw account gebruiken, met of zonder uw toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat u ons op de hoogte stelt van ongeoorloofd gebruik.

Op elk gewenst moment kan u uw profiel beëindigen door een e-mail te sturen naar info@happymoms.nl

Artikel 2: Aansprakelijkheid

HappyMOMs is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor een van de navolgende vormen van verlies of schade (ongeacht of dat verlies/die schade voorzien, te verwachten, bekend etc., was): (a) verlies van gegevens; (b) derving van inkomsten of verwachte winsten; (c) verlies van bedrijfsactiviteit; (d) verlies van kansen; (e) verlies van goodwill of schade aan de reputatie; (f) door derden geleden verliezen; of (g) elke indirecte schade, gevolgschade, speciale schade of morele schadevergoeding, voortvloeiend uit het gebruik van HappyMOMs, ongeacht de vorm van de actie.

HappyMOMs garandeert niet dat functies in de content van HappyMOMs ononderbroken of foutvrij zullen zijn, dat gebreken zullen worden verholpen, of dat HappyMOMs of de server die HappyMOMs ter beschikking stelt, vrij is van virussen, Trojaanse paarden of programmeerfouten.

De meningen die op HappyMOMs worden gegeven zijn die van mensen uit het publiek en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van HappyMOMs.

Artikel 3: Intellectuele eigendomsrechten HappyMOMs

De namen, beelden en logo's die HappyMOMs of derden en hun producten en diensten identificeren, zijn onderworpen aan auteursrecht, modellenrecht en handelsmerken van HappyMOMs en/of derden. Niets in deze voorwaarden kan worden uitgelegd als een impliciete verlening, of een uitsluiting etc. van een licentie of een gebruiksrecht met betrekking tot een handelsmerk, octrooi, modellenrecht of auteursrecht van HappyMOMs of een derde. 

Artikel 4: Intellectuele eigendomsrechten deelnemers

Wanneer u een bijdrage (met inbegrip van teksten, foto's, grafische voorstellingen, video of audio) levert aan enig onderdeel van HappyMOMs, gaat u er, door afgifte van je bijdrage, mee akkoord dat HappyMOMs een permanent(e), royalty-vrij(e), niet-exclusief(ve), recht en licentie (met recht tot verlening van sublicenties) te verlenen voor het wereldwijd gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, creëren van een afgeleid werk op basis ervan, distribueren, uitvoeren, spelen, aan het publiek beschikbaar stellen van, alsmede het uitoefenen van auteursrechten en publiciteitsrechten met betrekking tot, uw bijdrage en/of het in andere werken opnemen van uw bijdrage in elk thans bekend of in de toekomst te ontwikkelen medium, gedurende de volledige looptijd van rechten die in verband met uw bijdrage kunnen bestaan en dit in overeenstemming met beperkingen in verband met de privacy zoals uiteengezet in het Privacybeleid van HappyMOMs. Indien u de bovengenoemde rechten niet aan HappyMOMs wenst te verlenen, wordt je verzocht geen gebruik te maken van HappyMOMs.

U garandeert door afgifte van uw bijdrage aan enig onderdeel van HappyMOMs, dat:

 • uw bijdrage uw eigen originele werk is en dat u het recht hebt dit ter beschikking te stellen aan HappyMOMs voor alle hierboven vermelde doeleinden;
 • uw bijdrage niet lasterlijk is; en
 • uw bijdrage geen wet schendt; en
 • u HappyMOMs vrijwaart van en tegen alle juridische kosten, schaden en andere door HappyMOMs te maken uitgaven als gevolg van uw schending van de bovenstaande garantie; en
 • u afstand doet van alle morele rechten in verband met uw bijdrage, voor het doel van de afgifte aan en publicatie op HappyMOMs, alsmede voor de hierboven vermelde doeleinden; en
 • u afstand doet van alle morele rechten met betrekking tot uw bijdrage, voor zover daarvan afstand kan worden gedaan zoals voorzien in artikel 25 van de Nederlandse Auteurswet 1912.

HappyMOMs heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website HappyMOMs te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van HappyMOMs, sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. 

Artikel 5: Omtrent de wet

U mag geen lasterlijk of onwettig materiaal van welke aard ook bij HappyMOMs indienen, met inbegrip van teksten, foto's, grafische voorstellingen, video of audio. Het bijdragen van materiaal met de bedoeling van het plegen of bevorderen van een onrechtmatige daad of een strafbaar feit is uitdrukkelijk verboden.

U gaat ermee akkoord alleen materiaal in te dienen dat uw eigen originele werk is. U mag de rechten van derden niet schenden, geen plagiaat plegen, of inbreuk maken op rechten, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen, privacyrechten, publiciteitsrechten, persoonlijke rechten of eigendomsrechten. Deelnemer vrijwaart HappyMOMs terzake van vorderingen van derden.

Artikel 6: Minderjarigen

Wanneer u onder de zestien (16) bent:
(i) dient u de toestemming van een ouder of oppasser te vragen voordat je aan een discussie op HappyMOMs deelneemt;
(ii) maak nooit persoonlijke informatie (bijvoorbeeld, telefoonnummer, huisadres of e-mailadres) over u zelf of anderen bekend.

Artikel 7: In geval van inbreuk op deze gebruikersvoorwaarden

Indien U zich niet houdt aan de algemene voorwaarden bij het gebruik van HappyMOMs, behouden wij ons het recht voor naar eigen goeddunken actie te ondernemen.

Deze actie kan mede omvatten dat aan uw betreffend(e) account(s) beperkte toegang wordt verleend, of dat uw mogelijkheid om deel te nemen in, of toegang te hebben tot, HappyMOMs, tijdelijk of permanent wordt opgeheven.

Indien u beledigende of ongepaste content op of naar een plek waar dan ook binnen HappyMOMs plaatst of stuurt, of op andere wijze op HappyMOMs verstorend gedrag vertoont en HappyMOMs dat gedrag beschouwt als serieus en/of zich herhalend, mag HappyMOMs alle informatie van welke aard ook die wij over u hebben gebruiken om een einde te maken aan verdere schendingen van dien aard. Dit kan mede omvatten het omtrent de schending(en) informeren van relevante derden, zoals uw werkgever, school of e-mailprovider.

HappyMOMs behoudt zich het recht voor om op enig moment en om welke reden dan ook een bijdrage te verwijderen, of actie te ondernemen tegen een profiel.

Artikel 8: Algemeen over deze voorwaarden

Wanneer in de individuele overeenkomst een van de Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen staat opgenomen dat in dat geval de individuele overeenkomst voorrang heeft boven de Algemene Voorwaarden.

Indien van een van deze Algemene Voorwaarden wordt vastgesteld dat deze onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar is, vanwege de wetgeving van een staat of land waarin deze voorwaarden van kracht hadden dienen te zijn, dan zal die voorwaarde, voor zover nodig binnen het rechtsgebied waar ze onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar is, worden afgescheiden van, en verwijderd uit, deze voorwaarden en zullen de overige voorwaarden volledig van kracht, bindend en afdwingbaar blijven.

Artikel 9: Klachten

HappyMOMs is niet verplicht om toezicht te houden op de wettigheid van doorgegeven of opgeslagen informatie, of om actief te zoeken naar feiten of omstandigheden die zouden kunnen duiden op onwettige activiteiten. Daarom kan HappyMOMs niet garanderen dat, door het verlenen van haar diensten, geen onwettige handelingen door gebruikers van die diensten plaatsvinden.

Het kan echter zijn dat een gebruiker van de diensten onwettige informatie op het internet publiceert, of op enige andere wijze onrechtmatig handelt. Wanneer u dit ziet, kunt u kennisgeving doen aan HappyMOMs. Deze kennisgeving kan worden gedaan door het een mail te sturen naar redactie@happymoms.nl. Door middel van deze mail kan HappyMOMs worden verzocht de betreffende informatie te blokkeren, de onwettige activiteit stop te zetten, of de naam, het adres en de woonplaats bekend te maken van degene die de informatie heeft gepubliceerd. HappyMOMs zal de onwettige informatie bekijken en handelen in overeenstemming met de algemene voorwaarden. 

HappyMOMs is niet aansprakelijk voor welke aard van directe en/of indirecte schade dan ook, die voor derden voorvloeit uit het onwettig gebruik van haar diensten door een gebruiker.

Artikel 10: Privacybeleid

Het huidige Privacybeleid van HappyMOMs is beschikbaar op onder het kopje privacy en wordt geacht door deze verwijzing in deze voorwaarden te zijn opgenomen.

Artikel 11: Rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met HappyMOMs in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door HappyMOMs vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. De Algemene Voorwaarden zullen voor het overige onverkort van kracht blijven

Als u klachten heeft over deze Algemene Voorwaarden kunt u mailen naar redactie@happymoms.nl