top of page

Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Happy Moms, gevestigd in Dublin, Ierland, die gelden voor de dienst van Happy Moms getiteld Happy Moms.

Voordat u gebruik maakt van Happy Moms raden we u aan om deze algemene voorwaarden (bestaande uit huisregels art.1 en voorwaarden art. 2 t/m 7) zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten als bezoeker of gebruiker van Happy Moms, "hierna: gebruiker". 

Happy Moms mag deze algemene voorwaarden op elk moment zonder kennisgeving wijzigen, door middel van het online plaatsen van die wijziging. U hebt de verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen, teneinde ervoor te zorgen dat u bekend bent met alle door Happy Moms aangebrachte wijzigingen. Elke versie van deze voorwaarden is herkenbaar aan de datum van van krachtwording boven aan de pagina.

Artikel 1: Huisregels

Om ervoor te zorgen dat Happy Moms een plek is waar ruimte is voor open discussies met respect en veiligheid zijn er een aantal huisregels opgesteld. Bij aanmelding van Happy Moms gaat u automatisch akkoord met deze huisregels die geldig zijn op alle onderdelen van Happy Moms. Happy Moms behoudt zich het recht om gebruikers het recht tot posten te ontnemen, mochten gebruikers zich consequent misdragen. Happy Moms kan ten alle tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar wij dit nodig achten.

Het volgende is niet toegestaan op Happy Moms

  • Discriminerende / racistische / beledigende of denigrerende taal

  • Informatieverzoek over productie explosieven, drugs of giftige stoffen

  • Illegale uitingen of verzoeken hierom

  • E-mailadres in post

  • Gebruik van Happy Moms voor commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan commerciële, ideële of charitatieve of anderszins promotionele meldingen te doen. Het noemen van een site als bronvermelding is natuurlijk geen probleem, het moet echter niet op promotie gaan lijken. Ook is het niet toegestaan via persoonlijke berichten of e-mail spam te versturen. Een verzoek tot vermelding op het forum of eventuele samenwerking kan worden gericht aan info@Happy Moms.nl  

  • Het verstoren van de normale dialoogstroom binnen Happy Moms. Dus geen verstorend, beledigend of grof gedrag: bijdragen dienen constructief, beleefd en niet laag-bij-de-gronds te zijn of te worden geleverd met de bedoeling om problemen te veroorzaken; u mag niet  van meervoudige logins gebruik maken met het doel de community te verstoren of andere gebruikers lastig te vallen, kan er tegen uw accounts actie worden ondernomen

  • Inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van anderen

 

Artikel 2: Aansprakelijkheid

Happy Moms is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor een van de navolgende vormen van verlies of schade (ongeacht of dat verlies/die schade voorzien, te verwachten, bekend etc., was): (a) verlies van gegevens; (b) derving van inkomsten of verwachte winsten; (c) verlies van bedrijfsactiviteit; (d) verlies van kansen; (e) verlies van goodwill of schade aan de reputatie; (f) door derden geleden verliezen; of (g) elke indirecte schade, gevolgschade, speciale schade of morele schadevergoeding, voortvloeiend uit het gebruik van Happy Moms, ongeacht de vorm van de actie.

Happy Moms garandeert niet dat functies in de content van Happy Moms ononderbroken of foutvrij zullen zijn, dat gebreken zullen worden verholpen, of dat Happy Moms of de server die Happy Moms ter beschikking stelt, vrij is van virussen, Trojaanse paarden of programmeerfouten.

De meningen die op Happy Moms worden gegeven zijn die van mensen uit het publiek en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van Happy Moms.

 

Artikel 3: Intellectuele eigendomsrechten Happy Moms

 

De namen, beelden en logo's die Happy Moms of derden en hun producten en diensten identificeren, zijn onderworpen aan auteursrecht, modellenrecht en handelsmerken van Happy Moms en/of derden. Niets in deze voorwaarden kan worden uitgelegd als een impliciete verlening, of een uitsluiting etc. van een licentie of een gebruiksrecht met betrekking tot een handelsmerk, octrooi, modellenrecht of auteursrecht van Happy Moms of een derde. 

 

Artikel 4: Algemeen over deze voorwaarden

 

Wanneer in de individuele overeenkomst een van de Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen staat opgenomen dat in dat geval de individuele overeenkomst voorrang heeft boven de Algemene Voorwaarden.

Indien van een van deze Algemene Voorwaarden wordt vastgesteld dat deze onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar is, vanwege de wetgeving van een staat of land waarin deze voorwaarden van kracht hadden dienen te zijn, dan zal die voorwaarde, voor zover nodig binnen het rechtsgebied waar ze onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar is, worden afgescheiden van, en verwijderd uit, deze voorwaarden en zullen de overige voorwaarden volledig van kracht, bindend en afdwingbaar blijven.

 

Artikel 5: Klachten

 

Happy Moms is niet verplicht om toezicht te houden op de wettigheid van doorgegeven of opgeslagen informatie, of om actief te zoeken naar feiten of omstandigheden die zouden kunnen duiden op onwettige activiteiten. Daarom kan Happy Moms niet garanderen dat, door het verlenen van haar diensten, geen onwettige handelingen door gebruikers van die diensten plaatsvinden.

Het kan echter zijn dat een gebruiker van de diensten onwettige informatie op het internet publiceert, of op enige andere wijze onrechtmatig handelt. Wanneer u dit ziet, kunt u kennisgeving doen aan Happy Moms. Deze kennisgeving kan worden gedaan door het een mail te sturen naar info@happymoms.nl. Door middel van deze mail kan Happy Moms worden verzocht de betreffende informatie te blokkeren, de onwettige activiteit stop te zetten, of de naam, het adres en de woonplaats bekend te maken van degene die de informatie heeft gepubliceerd. Happy Moms zal de onwettige informatie bekijken en handelen in overeenstemming met de algemene voorwaarden. 

Happy Moms is niet aansprakelijk voor welke aard van directe en/of indirecte schade dan ook, die voor derden voorvloeit uit het onwettig gebruik van haar diensten door een gebruiker.

 

Artikel 6: Privacybeleid

 

Het huidige Privacybeleid van Happy Moms is beschikbaar op onder het kopje privacy en wordt geacht door deze verwijzing in deze voorwaarden te zijn opgenomen.

 

Artikel 7-: Rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht

 

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Happy Moms in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Happy Moms vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. De Algemene Voorwaarden zullen voor het overige onverkort van kracht blijven

 

bottom of page