Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Happymoms, gevestigd in Dublin, Ierland, die gelden voor de dienst van Happymoms getiteld Happymoms.

Voordat u gebruik maakt van Happymoms raden we u aan om deze algemene voorwaarden (bestaande uit huisregels art.1 en voorwaarden art. 2 t/m 7) zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten als bezoeker of gebruiker van Happymoms, “hierna: gebruiker”. 

Happymoms mag deze algemene voorwaarden op elk moment zonder kennisgeving wijzigen, door middel van het online plaatsen van die wijziging. U hebt de verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen, teneinde ervoor te zorgen dat u bekend bent met alle door Happymoms aangebrachte wijzigingen. Elke versie van deze voorwaarden is herkenbaar aan de datum van van krachtwording boven aan de pagina.

Artikel 1: Huisregels

Om ervoor te zorgen dat Happymoms een plek is waar ruimte is voor open discussies met respect en veiligheid zijn er een aantal huisregels opgesteld. Bij aanmelding van Happymoms gaat u automatisch akkoord met deze huisregels die geldig zijn op alle onderdelen van Happymoms. Happymoms behoudt zich het recht om gebruikers het recht tot posten te ontnemen, mochten gebruikers zich consequent misdragen. Happymoms kan ten alle tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar wij dit nodig achten.

Het volgende is niet toegestaan op HappymomS

Artikel 2: Aansprakelijkheid

Happymoms is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor een van de navolgende vormen van verlies of schade (ongeacht of dat verlies/die schade voorzien, te verwachten, bekend etc., was): (a) verlies van gegevens; (b) derving van inkomsten of verwachte winsten; (c) verlies van bedrijfsactiviteit; (d) verlies van kansen; (e) verlies van goodwill of schade aan de reputatie; (f) door derden geleden verliezen; of (g) elke indirecte schade, gevolgschade, speciale schade of morele schadevergoeding, voortvloeiend uit het gebruik van Happymoms, ongeacht de vorm van de actie.

Happymoms garandeert niet dat functies in de content van Happymoms ononderbroken of foutvrij zullen zijn, dat gebreken zullen worden verholpen, of dat Happymoms of de server die Happymoms ter beschikking stelt, vrij is van virussen, Trojaanse paarden of programmeerfouten.

De meningen die op Happymoms worden gegeven zijn die van mensen uit het publiek en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van Happymoms.

Artikel 3: Intellectuele eigendomsrechten Happymoms

De namen, beelden en logo’s die Happymoms of derden en hun producten en diensten identificeren, zijn onderworpen aan auteursrecht, modellenrecht en handelsmerken van Happymoms en/of derden. Niets in deze voorwaarden kan worden uitgelegd als een impliciete verlening, of een uitsluiting etc. van een licentie of een gebruiksrecht met betrekking tot een handelsmerk, octrooi, modellenrecht of auteursrecht van Happymoms of een derde. 

Artikel 4: Algemeen over deze voorwaarden

Wanneer in de individuele overeenkomst een van de Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen staat opgenomen dat in dat geval de individuele overeenkomst voorrang heeft boven de Algemene Voorwaarden.

Indien van een van deze Algemene Voorwaarden wordt vastgesteld dat deze onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar is, vanwege de wetgeving van een staat of land waarin deze voorwaarden van kracht hadden dienen te zijn, dan zal die voorwaarde, voor zover nodig binnen het rechtsgebied waar ze onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar is, worden afgescheiden van, en verwijderd uit, deze voorwaarden en zullen de overige voorwaarden volledig van kracht, bindend en afdwingbaar blijven.

Artikel 5: Klachten

Happymoms is niet verplicht om toezicht te houden op de wettigheid van doorgegeven of opgeslagen informatie, of om actief te zoeken naar feiten of omstandigheden die zouden kunnen duiden op onwettige activiteiten. Daarom kan Happymoms niet garanderen dat, door het verlenen van haar diensten, geen onwettige handelingen door gebruikers van die diensten plaatsvinden.

Het kan echter zijn dat een gebruiker van de diensten onwettige informatie op het internet publiceert, of op enige andere wijze onrechtmatig handelt. Wanneer u dit ziet, kunt u kennisgeving doen aan Happymoms. Deze kennisgeving kan worden gedaan door het een mail te sturen naar info@happymoms.nl. Door middel van deze mail kan Happymoms worden verzocht de betreffende informatie te blokkeren, de onwettige activiteit stop te zetten, of de naam, het adres en de woonplaats bekend te maken van degene die de informatie heeft gepubliceerd. Happymoms zal de onwettige informatie bekijken en handelen in overeenstemming met de algemene voorwaarden. 

Happymoms is niet aansprakelijk voor welke aard van directe en/of indirecte schade dan ook, die voor derden voorvloeit uit het onwettig gebruik van haar diensten door een gebruiker.

Artikel 6: Privacybeleid

Het huidige Privacybeleid van Happymoms is beschikbaar op onder het kopje privacy en wordt geacht door deze verwijzing in deze voorwaarden te zijn opgenomen.

Artikel 7-: Rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Happymoms in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Happymoms vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. De Algemene Voorwaarden zullen voor het overige onverkort van kracht blijven

Als u klachten heeft over deze Algemene Voorwaarden kunt u mailen naar info@happymoms.nl